රූඩි සොයන්න...

Wednesday, March 13, 2019

Play ball

සහයෝගය දැක්වීම හෝ එකිනෙකා සමග කැමැත්තෙන් වැඩ කිරීම, මේ රූඩියේ අරුත වේ.

Friday, August 24, 2018

Poetry in motion

මේ රූඩිය අපි භාවිතා කරන්නේ ඉතාමත් සුන්දර/චමත්කාරමත් ‌දෙයක් විස්තර කරන්නයි. ලස්සන නැටුමක්, ඉදිරිපත් කිරීමක් අගය කිරී‌මේදී, ඒ සුන්දරත්වය පිළිබඳ විස්තර කිරීමේදී ‌‌මේ රූඩිය ‌‌යොදාගනියි.

උදාහරණය:-

Monday, July 30, 2018

Every cloud has a silver lining

මේ රූඩියනම් අපි සිංහල බසේදීත් පාවිච්චි කරනව. මේකත් Proverb එකක් නොහොත් ආප්තෝපදේශයක්. ඔව් ඔයා අනුමාන කළා හරි, හැම කළු වළාවකම රිදී ඉරක් තියෙනවා, යන්න තමයි. සිංහලවලදිත් යොදාගත්තට වෙනද වගේම උදාහරණයක් දාන්නම්කො පහළින්. 

උදාහරණය:-

Sunday, March 19, 2017

As is comes

මේ රූඩියට තියෙන්නේ ඉතාමත් සරල තේරුමක්, ඕන විදිහකට දෙන්න, දෙන විදිහකට දෙන්න වගේ අරුත් මේ වාක්‍යයට ලබා දෙන්න පුළුවන්. 

උදාහරණය:-

Saturday, March 18, 2017

All the way

මේ රූඩියට අරුත් කිහිපයක්ම ඇතුළත් නිසා තරමක් සංකීර්ණයි ඉතින් අපි මුල සිට කතා කරමු.


මුලින්ම All the way යන්නට පහළ ඇති ලෙස සිංහල අරුත් දක්වන්න පුළුවන්. (Literate ව්‍යවහර සහ ලිඛිත)

  • පටන්ගැන්මේ ස්ථානය සිට අවසන් ස්ථානය දක්වා මුළු දුරම.
  • පටන්ගැනීමේ සිට අවසානයට. 
  • අවසානය දක්වා.
  • (යම් ස්ථානයක්) දක්වාම.
උදාහරණය:-

Friday, March 17, 2017

Once and for all

අවසානයේදී ස්ථීර වශයෙන්ම කරනවා යන්න කීමට මේ රූඩිය භාවිතා කරයි. දිව්රද්දී වගේ අවස්ථාවලදී තමයි සාමාන්‍ය වශයෙන් මේ වාක්‍ය යොදාගන්නේ.

සිංහල අරුතෙන් ගත් කල "ආයෙ දෙකක් නෑ", "ආයෙ නොකීවා කියන්න එපා" සහ "ආයෙ කීවෙ නෑ කියන්න එපා" වගේ අරුත් දෙන්න පුළුවන්.

උදාහරණය:-

Thursday, March 16, 2017

Speak of the devil

කෙනෙකු ගැන කතා කරමින් සිටින මොහොතේදීම එම කෙනා එතැනට පැමිණීමේදී භාවිත කරනු ලබන මේ රූඩියේ උත්පත්තිය සිදු වුණේ මධ්‍යකාලීන යුගයේයි. proverb නැතහොත් ආප්තෝපදේශයක් වන මෙම වාක්‍යය වෙනුවට Speak of the devil මෙන්ම speak of the devil and in he walks, Speak of the devil and he doth appears හා Talk of the devil වාක්‍යයන්ද යොදාගනියි...

උදාහරණ:-