රූඩි සොයන්න...

Wednesday, March 13, 2019

Play ball

සහයෝගය දැක්වීම හෝ එකිනෙකා සමග කැමැත්තෙන් වැඩ කිරීම, මේ රූඩියේ අරුත වේ.